25273192 - folders with the label estate and lawyer

מה עושים במקרים שבהם אחד הצדדים מעוניין לכלול או להוציא רכוש מסוים מהעיזבון, בטענה כי הוא שייך או לא שייך למנוח?

לעתים הדרך עד לחלוקת העיזבון ארוכה, מורכבת ומייגעת, ולכן, לפני שמתחילים, כדאי להתייעץ עם איש מקצוע בעל ניסיון בתחום זה. יש לציין כי הנכסים הנכללים תחת עיזבונות כוללים כספים, מקרקעין, מניות וניירות ערך שרכש האדם בחייו וכמובן זכויות וחובות שנצברו על ידיו עד לפטירתו.

במקרים שבהם אדם הבטיח להוריש נכס כלשהו שלא על פי חוק הירושה, קביעת היקף העיזבון היא זו שתקבע את מצבו של האדם אשר זכה להבטחה. תובענות אלה עוסקות בדרך כלל בהשבת נכסים אל העיזבון לאחר שמאן דהוא הצליח להשפיע על המנוח לתת לו מרכושו בחיים ולא דרך הצוואה. אנו רואים לא פעם עזבונות שכאלו ‘מרוקנים’ מתוכנם, כך שאין עוד ערך כלשהו לצוואה.

לפרטים ולטיפול בתביעות הנוגעות להיקף עיזבון, ניתן לפנות למשרדו של עו”ד אורי צפת, העוסק בתחום הצוואה, הירושה והעיזבון מזה שנים ארוכות.