18954926 - last will and testament concept image complete with spectacles and pen.

אחת הסוגיות לאחר פטירתו של אדם, היא השאלה כיצד יחולק עיזבונו ולמי. עריכת צוואה היא למעשה התכנון הכלכלי של המוות, ובמקרים מסוימים, מדובר בתכנון הנוגע לרכוש רב ערך. זהו מסמך משפטי מחייב ובו פירוט על אודות רצון האדם לחלק את רכושו לאחר מותו לקרוביו ו/או לאנשים שהוא בוחר בעצמו בתור יורשיו. ההוראות הניתנות בצוואה הנן טענות שאינן ניתנות לתיקון לאחר הפטירה.

במעמד עריכת הצוואה חייבים לצפות את כל האפשרויות – כולל מקרים בלתי צפויים – למשל: יורש לאחר יורש או יורש במקום יורש. הדבר החשוב ביותר בעת עריכת הצוואה היא לבצר אותה ככל שניתן מפני תקיפה אפשרית על ידי אנשים שעלולים להתנגד לה. למשל: אנשים שכלל לא הוזכרו בצוואה, או כאלו שטוענים שהחלק שלו זכו קטן מדי.

סוגי צוואות

החוק הישראלי מגדיר ארבעה סוגי צוואות, אשר להן יש תוקף משפטי וכדאי להכיר אותן:

  1. צוואה בכתב יד – בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה, המוריש יכול לנסח בכתב ידו צוואה, ובמסגרתה לקבוע באיזה אופן יחולק רכושו לאחר פטירתו. החוק מדגיש כי כל הצוואה צריכה להיות בלשון הורשה בכתב ידו של המוריש, תישא תאריך כתוב בידו של המוריש ובסופה נדרשת חתימתו של המוריש על מנת להעניק לה תוקף משפטי.
  2. צוואה בפני עדים – בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, צוואה בעדים היא צוואה הנערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה קבע כי יהיו עדים לצוואתו. נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי נעשתה מרצונו החופשי של המצווה וכי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו. הצוואה צריכה להיות מנוסחת בכתב (או מודפסת או בכתב ידו של המצווה), נושאת תאריך וחתומה על ידי המצווה בכתב ידו. העדים לאחר הצהרת המוריש וחתימתו מאשרים כי באותו מעמד המצווה הצהיר כי זו צוואתו וחתם בפניהם, כמובן שלאחר זאת עליהם לחתום כל הצוואה.
  3. צוואה בפני רשות – בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, המוריש רשאי לומר את צוואתו בעל פה או להגישה בכתב, בפני נוטריון שדינו כדין שופט. לאחר העברת הצוואה לידי הנוטריון, הדברים יוקראו בפני המוריש בקול בשפה המובנת לו, ולאחר קבלת הסכמתו הדברים יועלו על הכתב ויחתמו ע”י גורם משפטי. עו”ד אורי צפת משמש כנוטריון ולכן ניתן לבצע צוואה בפני רשות, גם באמצעות המשרד.
  4. צוואה בעל פה – בהתאם לסעיף 23 לחוק הירושה, ידועה גם בשם “צוואת שכיב מרע”. במקרים חריגים, כאשר האדם נוכח פני המוות, יכול לומר צוואתו בפני שני עדים, הבקיאים בשפתו של המוריש. לאחר שמיעת הצוואה, העדים צריכים להעלות את הצוואה על הכתב ולהפקיד את המסמך בידי הרשם לענייני ירושה, סמוך ככל האפשר למועד האירוע.

חשוב לדעת כי כל סוגי הצוואות מכילות בתוכן את זהות היורשים, את אופן חלוקת העיזבון, את התנאים והתניות שהמוריש קובע בנוגע לצוואותו.

צוואות הדדיות

צוואות הדדיות הן צוואות שנערכות בין בני זוג. הן למעשה מהוות מעין ‘הסכם יחסי ממון’ שלאחר המוות, תוך שנקבע בהסכמה ביניהם, מי יקבל את הנותר לאחר מות בני הזוג. כמובן שהצוואה היא צופה פני עתיד: כאשר אחד מבני הזוג נפטר, בן הזוג הנותר יקבל את רכוש הנפטר במלואו. רק לאחר פטירת בן הזוג הנותר, יחולק הרכוש ליורשים שנקבעו בצוואה ההדדית.

הצוואה ההדדית היא נושא מורכב ומיוחד במינו, אשר נדרש לעשייתו מומחיות, ידע וניסיון רב. עורך הדין אורי צפת מתמחה בעריכת צוואות הדדיות ואף ייצג את לשכת עורכי הדין בעת חקיקת סעיף 8א’ לחוק הירושה, העוסק בצוואות ההדדיות.

הגנו על הצוואה שלכם

כדי לבצר את הצוואה מפני תקיפה אפשרית בעתיד, לאחר לכתו של המצווה, נדרשת מומחיות רבה. משרד עו”ד אורי צפת מספק ללקוחותיו שירותים רבים בתחום הירושה, הצוואה והעיזבון מזה שנים ארוכות, בהם עריכת צוואה באופן המקצועי ביותר.