53220517 - prenuptial marriage agreement with legal gavel

הסכמי ממון נעשים בין ידועים בציבור בין בני זוג העומדים להינשא וכן במהלך החיים יחד. הסכם הנעשה בין ידועים בציבור יכול להיחתם על ידם ובזה תם העניין. בעוד שהסכם ממון לקראת נישואין חייב להיחתם בפני נוטריון ולאחר הנישואין יש לאשרו בבית המשפט.

לא מומלץ לאשרו אצל רושם הנישואים. הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים נועד לשנות אתה וראות חוק יחסי ממון הקובע את זכויות הצדדים במקרה של גירושין או פטירה. מטרת השינוי הנו על פי הנסיבות והדרישות של כל צד. ברור שבני זוג שלקראת נישואין נמצאים במצב מאוד עדין מבחינת יחסי הממון ויחסי הכוחות ביניהם, דבר שעלול לפעמים לפגוע בנישואין עצמם. הסכם יחסי ממון נועד לפתור את הבעיות במקרה של פטירה או גירושין ויש לזקוף בתוכו את נושא הגירושין ואת נושא הכתובה.

אין הסכם ממון ללא צוואה ואין צוואה ללא הסכם ממון – שני אלה הם מסמכים המשלימים זה את זה, הסכם הממון נועד לקבוע מה הרכוש של כל אחד במקרה של פטירה והצוואה קובעת מי ירש את הרכוש.

חייבים לציין כי הסכם הממון לא יכול לכלול את כל האירועים שיכולים להתרחש במהלך הנישואין וככל שהזמן חולף מן הראוי הוא לבחון האם יש צורך לעשות בו שינוי. דא עקא, הסכם ממון אינו ניתן לשינוי אלא בהסכמת שני בני הזוג בעוד שצוואה היא מעשה חד צדדי אפילו בלא ידיעת הצד השני.

לאור זאת, המומחיות הנדרשת בעריכת הסכם ממון היא צפיית העתיד עד כמה שאפשר תוך בניית כל המגננות האפשריות.

משרד עו”ד אורי צפת עוסק מזה 40 שנה בתחום עריכת הסכמי ממון וצוואות ויכול לספק את הנדרש לשם כך גם במקרים מסובכים ויוצאי דופן.