פסקי דין בולטים של משרד עו”ד אורי צפת:

  • ע”א 328/84 צארום נ’ צארום פד”י ל”ח (4) 136 (שנוי נסיבות/מזונות).
  • ע”א 122/83 בסיליאן נ’ בסיליאן פד”י מ’ (1) 287 (שיתוף נכסים).
  • ע”א 686/85 מערבי נ’ מערבי פד”י מ’ (2) 631 (שיתוף נכסים).
  • ע”א 5187/91 מקסימוב נ’ מקסימוב פד”י מ”ז (3) 177 (יפוי כח- נאמנות).
  • ע”א 806/93 הדרי נ’ הדרי פד”י מ”ח (3) 685 (שיתוף נכסים).
  • בג”צ 55182/93 לוי נ’ לוי פד”י מ”ח (3) 1 (פסילת החלטת בי”ד רבני).
  • בד”ם 5322/94 לוי נ’ לוי (לא פורסם) (סמכות).
  • ע”א 764/87 אוהר נ’ אוהר (לא פורסם) (פסיקת מדור לילד אחד בשעור של 33%).

פסקי דין נוספים בגרסה טקסטואלית: